Seriál Všepravoslavný sněm 2016 1. díl: Proslov Jeho Všesvatosti Bartoloměje k otázce Všepravoslavného sněmu

Proslov Jeho Všesvatosti v angličtině

Jeho Všesvatost Bartoloměj, Ekumenický patriarcha, ve svém proslovu na Synaxis prvních hierarchů v Ženevě 22. ledna 2016, zopakoval klíčové body nadcházejícího Všepravoslavného sněmu:

a) pravoslavná diaspora

b) autokefalita a způsob jejího vyhlašování (udělování)

c) autonomie  a způsob jejího vyhlašování (udělování)

d) diptych

e) otázka společného kalendáře

f) překážky (církevního) sňatku

g) uzpůsobení církevních pravidel ohledně půstu 

h) vztahy pravoslavných Církví se zbytkem křesťanského světa

i) pravoslaví a ekumenické hnutí

j) vklad místních pravoslavných Církví v šíření křesťanských zásad míru, svobody, bratrství a lásky a odstranění rasové a jiné diskriminace,

z těchto 10 bodů na předsněmovních konferencích, kde nás reprezentoval Jeho Vysokopřeosvícenost Juraj, nebyly dojednány a všemi podepsány pouze dva (diptych a autokefalita), tj. kupř. kalendář a další ano.
Vedle oněch klíčových témat, patriarcha zmínil i organizační otázky, mimo jiné otázku financování Všepravoslavného sněmu:

„A nakonec, brzy bude nezbytné čelit praktické otázce finančních nákladů na sněm, které, vzhledem k jejich rozsahu, překračují možnosti Ekumenického Patriarchátu. Jak již víte, po celé dekády příprav na Svatý a Velký Sněm, Ekumenický Patriarchát nesl břímě finančních nákladů na četná setkání přípravných výborů a na předsněmovní porady, jakož i na Synaxis – setkání primasů (pozn. tj. prvních hierarchů autokefálních Církví). Ekumenický Patriarchát to hradil a stále hradí s radostí – ze svého nedostatku (pozn. „ze svého nedostatku“ srov. Lukáš 21, 4 a Marek 12, 44). Nicméně, nyní potřebujeme přispění každé Církve, dle možností oné, do společného fondu, řízeného na mezicírkevní úrovni, aby bylo možné se vypořádat s velkými náklady, které si pořádání, s Boží milostí, Svatého a Velkého Sněmu, vyžádá. Jsme si jisti, že všechny sesterské Církve si toto uvědomují a přispějí, každá dle svých možností.“

 

Komuniké a ikonomické uznání

Dnes se vladykové Rastislav, Michal a Jiří, setkali ve Švýcarsku s Jeho Všesvatostí Bartolomějem.
http://www.amen.gr/article/i-proti-synadisi-tou-oikoumenikou-patriarxi-me-to-neo-prokathimeno-tis-ekklisias-tsexias-kai-slovakias

O tomto svérázným způsobem referuje oficiální web prešovské eparchie, resp. „Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
http://www.eparchiapo.sk/sk/dokumenty/aktuality/spravodajstvo/stretnutie-jeho-svatosti-patriarchu-bartolomeja-s-jeho-blazenostou-metropolitom-rastislavom

Mimo jiné se na prešovských stránkách píše toto:
„Stretnutie je výsledkom rokovaní a Komuniké, ktoré bolo prijaté dňa 14. januára 2016 v Istanbule. Na základe spomínaného Komuniké, bol vladyka Rastislav uznaný ako metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.“

Aniž bych se odborníků z tiskového oddělení prešovské eparchie chtěl dotknout, dovolím si podotknout, že v jakékoli Pravoslavné Církvi na světě se uznání/neuznání odnepaměti uskutečňuje rozhodnutím posvátného synodu, popř. prvního hierarchy. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. Vladyka Rastislav byl uznán na základě oikonomie (tj. jako nelegálně zvolený, avšak vůči této ilegalitě byla uplatněna oikonomie = shovívavost) rozhodnutím Synodu Ekumenického patriarchátu, ne na základě komuniké.  Komuniké je jen tisková zpráva (resp. oficiální sdělení). Napsat, že k uznání došlo na základě komuniké, je skoro stejně nesmyslné jako napsat, že EP uznal volbu vladyky Rastislava za řádnou. Snad je vám to už jasnější.

Přeji hodně zdaru.

Pár slov k uznání vladyky Rastislava

Jelikož se opět (zejména v některých ruských médiích) šíří nepravdy, tak si dovolím zdůraznit základní fakta.

Vladyka Rastislav byl Ekumenickým Patriarchátem uznán podmínečně, tj. trvání jeho uznání je podmíněno plněním podmínek (závazků), ke kterým se jeho jménem zavázal vladyka Juraj.

A uznán je pouze a jenom na základě oikonomie (tj. shovívavosti, neaplikace posvátných kánonů). V žádném případě jeho zvolení Ekumenický Patriarchát neuznal jako řádné / zákonné / kanonické, právě naopak. Ekumenický Patriarchát vladyku Rastislava uznal v rozporu s posvátnými kánony, avšak (dle názoru Ekumenického Patriarchátu) pro blaho naší místní Církve, a to proto, že vladykové Rastislav a Juraj za žádnou cenu nechtěli nový sněm a druhá delegace v souladu s požehnáním Matky Církve pro záchranu jednoty a autokefality naší Církve v tomto proto ustoupila.

Komuniké Ekumenického Patriarchátu ohledně smíru naší Církve

Převzato z pravoslavnacirkev.cz

Překlad z oficiální tiskové zprávy (komuniké) Ekumenického patriarchátu:

Ekumenický patriarchát

Komuniké

Svatý a Posvátný Synod dále dnes pokračoval ve svém jednání, 14. ledna 2016, vedený Jeho Všesvatostí Ekumenickým Patriarchou Bartolomějem.

Během tohoto zasedání bylo jednomyslně rozhodnuto, v zájmu obnovení jednoty, že Metropolita prešovský Rastislav je uznáván jako Primas Pravoslavné autokefální Církve v českých zemích a na Slovensku, na základě podmínek přijatých jím a jeho podporující skupinou a také těch v opozici:

1) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita (pozn. překladatele zde a všude dále: co se titulu „metropolita“ týče, jedná se o řeckou terminologii) prešovský Rastislav veřejně požádá o odpuštění za nepřístojné a urážlivé výroky, které pronesl rovněž veřejně, proti Ekumenickému Patriarchátu – Matce Církvi Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, od které získala křesťanskou víru, a proti ctihodné osobě Ekumenického Patriarchy a řecky mluvícím Pravoslavným církvím.

2) Obě protiřečící si strany Církve v českých zemích a na Slovensku považují za platný pouze Patriarší a Synodální Tomos vydaný v roce 1998 Ekumenickým Patriarchátem, týkající se vyhlášení a požehnání autokefality této církve (protokol. číslo 1058 ze dne 27. srpna 1998).

3) Bude vytvořena smíšená komise z delegací Ekumenického Patriarchátu a Církve v českých zemích a na Slovensku (za účasti zástupců obou dosud rozdělených skupin), úkolem které bude harmonizace článků její Ústavy s předpisy výše zmíněného Patriaršího a Synodálního Tomosu, vydaného v roce 1998, a implementace do Ústavy Tomosu jakožto zakládající listiny Autokefální Církve v českých zemích a na Slovensku, jakož i obecné přezkoumání Ústavy na základě posvátných kánonů, aby se zabezpečily jednota a normální církevní život v této Církvi.

4) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita olomoucko-brněnský Simeon bude uznáván právoplatně činným a kanonickým metropolitou Církve v českých zemích a na Slovensku, nerušeně vykonávajícím všechna práva v jeho eparchii a v Posvátném Synodu Církve v českých zemích a na Slovensku, která vyplývají z Posvátných kánonů a Ústavy této církve.

5) Na základě oikonomie (pozn. překladatele tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů), bez vytváření kanonického precedentu, budou uznáni jakožto kanoničtí hierarchové Církve v českých zemích a na Slovensku:

a) jeromonach Michal Dandár metropolitou pražským

b) archimandrita Izaiáš Slaninka pomocným biskupem metropolity olomoucko-brněnského, s titulem biskupa šumperského

6) Obě skupiny přijímají povinnost před Bohem a Matkou Církví respektovat a dodržovat výše uvedené bez odchylek, respektovat pozici a službu v Církvi všech duchovních a mnichů patřících do obou zmíněných stran, aniž by podnikly jakékoliv kroky, které by mohly dále narušovat jednotu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a obnovit duchovenstvo a mnichy propuštěné v období trvání konfliktu v jejich předchozích pozicích.

Text omluvného dopisu adresovaného Ekumenickému Patriarchovi, k jehož zveřejnění bylo svoleno Jeho Blaženosti Rastislava v jeho dalším dopise ze dne 21. prosince 2015

Arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

Prešov, 19. října 2015

Vaše Všesvatosti, drahý milovaný spoluslužebníku Svatých Kristových Tajin,

v prvé řadě bych Vás rád srdečně pozdravil a popřál Vám plnost požehnání našeho Pána ve Vaší náročné službě k blahu a jednotě Pravoslavné Církve Kristovy.

Vaše Všesvatosti,

rád bych Vás ujistil, že jsem nikdy nepochyboval o specifické a výjimečné roli, kterou Ekumenický patriarchát a Vy osobně máte ve vnitřním životě naší milované Matky, Pravoslavné Církve Kristovy. Z tohoto důvodu bych Vás rád požádal, abyste uplatnil svou Lásku a otcovskou moudrost a přehlédl prohlášení, která Vám mohla způsobit bolest a urazit Vás a která byla pronesena ve stavu emocionálního rozrušení a odrážela zármutek a bolest nad nepokoji uvnitř naší místní Církve a která nebyla určena širší veřejnosti. Dále bych Vás rád ujistil, že nikdo z našich hierarchů nikdy nechtěl zpochybňovat Vaši autoritu nebo vzájemné dobré vztahy.

Vaše Všesvatosti,

každá lidská rodina trpí čas od času nedorozuměními. Je vždy znakem moudrosti a lásky těch, kteří jsou starší, aby se dívali s porozuměním a odpouštěním na dílčí chyby mladších a méně zkušených, s cílem zachovat jednotu a vzájemnou lásku v rodině. Proto bych Vás rád požádal o vaši blahosklonnost v tomto případě.

Vaše Všesvatosti,

těším se na naše osobní setkání na Synaxis (Setkání) primasů pravoslavných Církví, kde jsme povoláni k dokončení procesu přípravy Svaté a Velké Synody Pravoslavné Církve, která je dlouhý čas očekávána jako projev jednoty a křesťanského svědectví Svaté Pravoslavné Církve současnému světu.

Vaše Všesvatosti,

rád bych Vás požádal, aby tento můj dopis, který je adresován osobně Vám, zůstal tajný, aby nebyl dán prostor jakýmkoliv spekulacím těch, kdo si nepřejí vítezství jednoty a lásky uvnitř Svaté Pravoslavné Církve.

Těším se na naše setkání a společné slavení Eucharistie,

Váš v Kristu a bratrské lásce

+ Rastislav

Arcibiskup prešovský

Metropolita českých zemí a Slovenska

V Ekumenickém Patriarchátu, 14. ledna 2016

Od hlavního tajemníka Sekretariátu Posvátného a Svatého Synodu

Protokol z jednání v Konstantinopoli

Převzato z pravoslavnacirkev.cz

Protokol

12. a 13. ledna 2016 na Patriarchátu pod předsednictvím Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity pergamského Jana a za účasti Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity silivrijského Maxima a archimandrity Bartoloměje (Samarase), generálního tajemníka Posvátného Synodu, probíhala zasedání zvláštní komise, jež se na pokyn Synodu setkala nejprve s každou zvlášť a následně s oběma zmocněnými delegacemi protiřečících si stran Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vedenými Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou pražským Michalem (pozn. překladatele zde a všude dále: co se titulu „metropolita“ týče, jedná se o řeckou terminologii),  zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity olomoucko-brněnského Simeona, a Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou michalovsko-košickým Jiřím, zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity prešovského Rastislava. Cílem zasedání bylo hledání řešení trápícího tuto církev problému uznání kdysi proběhlého zvolení Jeho Vysokopřeosvícenosti Rastislava jejím primasem (pozn. překladatele: tj. metropolitou ve smyslu terminologie naší Ústavy), které ze známých kanonických důvodů nebylo uznáno Ekumenickým Patriarchátem a dalšími Pravoslavnými Církvemi, jakož ani první ze jmenovaných protiřečících si stran, která o tom zpravila Ekumenický Patriarchát.
Po výměně názorů mezi Patriarší komisí a výše jmenovanými delegacemi bylo přijato řešení, že na základě oikonomie (pozn. překladatele: tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů) je uznání volby Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity prešovského Rastislava primasem této církve možné pouze v případě splnění níže uvedených podmínek:

1) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita prešovský Rastislav veřejně požádá o odpuštění za nepřístojné a urážlivé výroky, které pronesl rovněž veřejně, proti Ekumenickému Patriarchátu – Matce Církvi Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, od které získala křesťanskou víru, a proti ctihodné osobě Ekumenického Patriarchy a řecky mluvícím Pravoslavným církvím.

2) Obě protiřečící si strany Církve v českých zemích a na Slovensku považují za platný pouze Patriarší a Synodální Tomos vydaný v roce 1998 Ekumenickým Patriarchátem, týkající se vyhlášení a požehnání autokefality této církve (protokol. číslo 1058 ze dne 28. srpna 1998).

3) Bude vytvořena smíšená komise z delegací Ekumenického Patriarchátu a Církve v českých zemích a na Slovensku (za účasti zástupců obou dosud rozdělených skupin), úkolem které bude harmonizace článků její Ústavy s předpisy výše zmíněného Patriaršího a Synodálního Tomosu, vydaného v roce 1998, a implementace do Ústavy Tomosu jakožto zakládající listiny Autokefální Církve v českých zemích a na Slovensku, jakož i obecné přezkoumání Ústavy na základě posvátných kánonů, aby se zabezpečily jednota a normální církevní život v této Církvi.

4) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita olomoucko-brněnský Simeon bude uznáván právoplatně činným a kanonickým metropolitou Církve v českých zemích a na Slovensku, nerušeně vykonávajícím všechna práva v jeho eparchii a v Posvátném Synodu Církve v českých zemích a na Slovensku, která vyplývají z Posvátných kánonů a Ústavy této církve.

5) Na základě oikonomie (pozn. překladatele tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů), bez vytváření kanonického precedentu, budou uznáni jakožto kanoničtí hierarchové Církve v českých zemích a na Slovensku:

a) jeromonach Michal Dandár metropolitou pražským

b) archimandrita Izaiáš Slaninka pomocným biskupem metropolity olomoucko-brněnského, s titulem biskupa šumperského

6) Obě skupiny přijímají povinnost před Bohem a Matkou Církví respektovat a dodržovat výše uvedené bez odchylek, respektovat pozici a službu v Církvi všech duchovních a mnichů patřících do obou zmíněných stran, aniž by podnikly jakékoliv kroky, které by mohly dále narušovat jednotu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a obnovit duchovenstvo a mnichy propuštěné v období trvání konfliktu v jejich předchozích pozicích.

Jménem Ekumenického patriarchátu:

archimandritou Bartolomějem (Samarasem)
Generálním tajemníkem Posvátného Synodu

Jménem Církve v českých zemích a na Slovensku:

Metropolitou pražským Michalem
(zástupcem strany, v jejímž čele stojí metropolita olomoucko-brněnský Simeon)

Metropolitou michalovsko-košickým Jurajem
(zástupcem strany, v jejímž čele stojí metropolita prešovský Rastislav)

……………………………………………………………………………………………………………………

Stručný komentář

Vladyka Rastislav je uznáván pouze na základě oikonomie (tj. jedná se o výjimku na základě shovívavosti; neznamená to, že jeho volba byla řádná, právě naopak). A je uznáván pouze v případě, že bude plnit veškeré výše uvedení podmínky.

Celá naše autokefální Církev (vladykové Rastislav a Juraj, za které podepisoval vl. Juraj, a vladykové Simeon a Michal, za které podepisoval vl. Michal)  tímto odsouhlasila a podepsala, že moskevský tomos o autokefalitě z roku 1951 je neplatný a nikdy jsme od Ruské pravoslavné církve žádnou autokefalitu nezískali. Jediný platný Tomos o a autokefalitě je ten od Ekumenického patriarchátu z roku 1998, se vším (a není toho málo), co z toho vyplývá…

Tomos EP 1998 bude vtělen do naší Ústavy. Ale nejen to, speciální komise (z EP a naší místní Církve, přičemž budou rovnoměrně zastoupeny česká i slovenská část, které si o delegátech rozhodnou samy) přezkoumá a přepíše rovněž celou Ústavu jako takovou, aby všechno v ní bylo dle pravoslavných posvátných kánonů (tj. žádné protestantské apod. prvky).

Na základě oikonomie jsou uznáni vladyka Michal coby arcibiskup pražský a vladyka Izaiáš coby pomocný biskup šumperský. Oba jsou již navždy zcela nezpochybnitelní ve svých pozicích.

Nikdo nikoho nesmí pronásledovat ani šikanovat, naše Církev v tom díky Bohu otáčí list.

Jednota PCČZS obnovena

Převzato z pravoslavnacirkev.cz

13.01.2016

Tisková zpráva schválená vladykou Michalem, arcibiskupem pražským a českých zemí, v Istanbulu dne 14. 1. 2016
—–

Tisková zpráva k trojstrannému jednání mezi Ekumenickým Patriarchátem a delegacemi z eparchií z České republiky a ze Slovenské republiky.

Ve dnech 12. a 13. ledna 2016 se delegace Pravoslavné církve z eparchií z České republiky, vedená Jeho Vysokopřeovíceností Michalem, arcibiskupem pražským a českých zemí, v doprovodu Jeho Přeosvícenosti Izaiáše, biskupa šumperského, vikárního biskupa Olomoucko-brněnské eparchie, zúčastnila jednání v sídle Matky Církve – Ekumenického Patriarchátu na Fanaru v Konstantinopoli (Istanbul). K jednání byla rovněž přizvána delegace z eparchií ze Slovenské republiky, vedená Jeho Vysokopřeosvíceností Jurajem, arcibiskupem michalovsko-košickým, ke které se připojili i klerikové z Pražské eparchie – otcové Jaroslav Šuvarský a Pavel Milko.

Delegace z eparchií z ČR v čele s vladykou Michalem navrhovala přísně kanonický způsob řešení naší krize, tj. sněm a řádnou volbu primase (metropolity), avšak s ohledem na neochotu delegace z eparchií ze SR o tomto vůbec uvažovat, delegace z eparchií ČR z úcty k Matce Církvi a – v souladu s přáním Jeho Všesvatosti Bartoloměje, Ekumenického Patriarchy, a s Jeho požehnáním – po jednání přistoupila na návrh řešení krize, který předložila Matka Církev – Ekumenický Patriarchát, tj. oikonomii (shovívavost). Tento návrh Ekumenického Patriarchátu, obsahující dohromady 5 závažných bodů, delegace z eparchií ze SR před podpisem doplnila o další bod a bez jeho přijetí odmítala dohodu podepsat. Pro záchranu jednoty a autokefality naší církve delegace z eparchií z ČR přijala i tento bod. Delegace z eparchií ČR z lásky a důvěry k Matce Církvi tuto dohodu přijímá s pokorou.

Originál i překlad dokumentu budou brzy zveřejněny.

K1

K2