Převzato z pravoslavnacirkev.cz

Překlad z oficiální tiskové zprávy (komuniké) Ekumenického patriarchátu:

Ekumenický patriarchát

Komuniké

Svatý a Posvátný Synod dále dnes pokračoval ve svém jednání, 14. ledna 2016, vedený Jeho Všesvatostí Ekumenickým Patriarchou Bartolomějem.

Během tohoto zasedání bylo jednomyslně rozhodnuto, v zájmu obnovení jednoty, že Metropolita prešovský Rastislav je uznáván jako Primas Pravoslavné autokefální Církve v českých zemích a na Slovensku, na základě podmínek přijatých jím a jeho podporující skupinou a také těch v opozici:

1) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita (pozn. překladatele zde a všude dále: co se titulu „metropolita“ týče, jedná se o řeckou terminologii) prešovský Rastislav veřejně požádá o odpuštění za nepřístojné a urážlivé výroky, které pronesl rovněž veřejně, proti Ekumenickému Patriarchátu – Matce Církvi Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, od které získala křesťanskou víru, a proti ctihodné osobě Ekumenického Patriarchy a řecky mluvícím Pravoslavným církvím.

2) Obě protiřečící si strany Církve v českých zemích a na Slovensku považují za platný pouze Patriarší a Synodální Tomos vydaný v roce 1998 Ekumenickým Patriarchátem, týkající se vyhlášení a požehnání autokefality této církve (protokol. číslo 1058 ze dne 27. srpna 1998).

3) Bude vytvořena smíšená komise z delegací Ekumenického Patriarchátu a Církve v českých zemích a na Slovensku (za účasti zástupců obou dosud rozdělených skupin), úkolem které bude harmonizace článků její Ústavy s předpisy výše zmíněného Patriaršího a Synodálního Tomosu, vydaného v roce 1998, a implementace do Ústavy Tomosu jakožto zakládající listiny Autokefální Církve v českých zemích a na Slovensku, jakož i obecné přezkoumání Ústavy na základě posvátných kánonů, aby se zabezpečily jednota a normální církevní život v této Církvi.

4) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita olomoucko-brněnský Simeon bude uznáván právoplatně činným a kanonickým metropolitou Církve v českých zemích a na Slovensku, nerušeně vykonávajícím všechna práva v jeho eparchii a v Posvátném Synodu Církve v českých zemích a na Slovensku, která vyplývají z Posvátných kánonů a Ústavy této církve.

5) Na základě oikonomie (pozn. překladatele tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů), bez vytváření kanonického precedentu, budou uznáni jakožto kanoničtí hierarchové Církve v českých zemích a na Slovensku:

a) jeromonach Michal Dandár metropolitou pražským

b) archimandrita Izaiáš Slaninka pomocným biskupem metropolity olomoucko-brněnského, s titulem biskupa šumperského

6) Obě skupiny přijímají povinnost před Bohem a Matkou Církví respektovat a dodržovat výše uvedené bez odchylek, respektovat pozici a službu v Církvi všech duchovních a mnichů patřících do obou zmíněných stran, aniž by podnikly jakékoliv kroky, které by mohly dále narušovat jednotu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a obnovit duchovenstvo a mnichy propuštěné v období trvání konfliktu v jejich předchozích pozicích.

Text omluvného dopisu adresovaného Ekumenickému Patriarchovi, k jehož zveřejnění bylo svoleno Jeho Blaženosti Rastislava v jeho dalším dopise ze dne 21. prosince 2015

Arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

Prešov, 19. října 2015

Vaše Všesvatosti, drahý milovaný spoluslužebníku Svatých Kristových Tajin,

v prvé řadě bych Vás rád srdečně pozdravil a popřál Vám plnost požehnání našeho Pána ve Vaší náročné službě k blahu a jednotě Pravoslavné Církve Kristovy.

Vaše Všesvatosti,

rád bych Vás ujistil, že jsem nikdy nepochyboval o specifické a výjimečné roli, kterou Ekumenický patriarchát a Vy osobně máte ve vnitřním životě naší milované Matky, Pravoslavné Církve Kristovy. Z tohoto důvodu bych Vás rád požádal, abyste uplatnil svou Lásku a otcovskou moudrost a přehlédl prohlášení, která Vám mohla způsobit bolest a urazit Vás a která byla pronesena ve stavu emocionálního rozrušení a odrážela zármutek a bolest nad nepokoji uvnitř naší místní Církve a která nebyla určena širší veřejnosti. Dále bych Vás rád ujistil, že nikdo z našich hierarchů nikdy nechtěl zpochybňovat Vaši autoritu nebo vzájemné dobré vztahy.

Vaše Všesvatosti,

každá lidská rodina trpí čas od času nedorozuměními. Je vždy znakem moudrosti a lásky těch, kteří jsou starší, aby se dívali s porozuměním a odpouštěním na dílčí chyby mladších a méně zkušených, s cílem zachovat jednotu a vzájemnou lásku v rodině. Proto bych Vás rád požádal o vaši blahosklonnost v tomto případě.

Vaše Všesvatosti,

těším se na naše osobní setkání na Synaxis (Setkání) primasů pravoslavných Církví, kde jsme povoláni k dokončení procesu přípravy Svaté a Velké Synody Pravoslavné Církve, která je dlouhý čas očekávána jako projev jednoty a křesťanského svědectví Svaté Pravoslavné Církve současnému světu.

Vaše Všesvatosti,

rád bych Vás požádal, aby tento můj dopis, který je adresován osobně Vám, zůstal tajný, aby nebyl dán prostor jakýmkoliv spekulacím těch, kdo si nepřejí vítezství jednoty a lásky uvnitř Svaté Pravoslavné Církve.

Těším se na naše setkání a společné slavení Eucharistie,

Váš v Kristu a bratrské lásce

+ Rastislav

Arcibiskup prešovský

Metropolita českých zemí a Slovenska

V Ekumenickém Patriarchátu, 14. ledna 2016

Od hlavního tajemníka Sekretariátu Posvátného a Svatého Synodu