Převzato z pravoslavnacirkev.cz

Protokol

12. a 13. ledna 2016 na Patriarchátu pod předsednictvím Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity pergamského Jana a za účasti Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity silivrijského Maxima a archimandrity Bartoloměje (Samarase), generálního tajemníka Posvátného Synodu, probíhala zasedání zvláštní komise, jež se na pokyn Synodu setkala nejprve s každou zvlášť a následně s oběma zmocněnými delegacemi protiřečících si stran Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vedenými Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou pražským Michalem (pozn. překladatele zde a všude dále: co se titulu „metropolita“ týče, jedná se o řeckou terminologii),  zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity olomoucko-brněnského Simeona, a Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou michalovsko-košickým Jiřím, zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity prešovského Rastislava. Cílem zasedání bylo hledání řešení trápícího tuto církev problému uznání kdysi proběhlého zvolení Jeho Vysokopřeosvícenosti Rastislava jejím primasem (pozn. překladatele: tj. metropolitou ve smyslu terminologie naší Ústavy), které ze známých kanonických důvodů nebylo uznáno Ekumenickým Patriarchátem a dalšími Pravoslavnými Církvemi, jakož ani první ze jmenovaných protiřečících si stran, která o tom zpravila Ekumenický Patriarchát.
Po výměně názorů mezi Patriarší komisí a výše jmenovanými delegacemi bylo přijato řešení, že na základě oikonomie (pozn. překladatele: tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů) je uznání volby Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity prešovského Rastislava primasem této církve možné pouze v případě splnění níže uvedených podmínek:

1) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita prešovský Rastislav veřejně požádá o odpuštění za nepřístojné a urážlivé výroky, které pronesl rovněž veřejně, proti Ekumenickému Patriarchátu – Matce Církvi Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, od které získala křesťanskou víru, a proti ctihodné osobě Ekumenického Patriarchy a řecky mluvícím Pravoslavným církvím.

2) Obě protiřečící si strany Církve v českých zemích a na Slovensku považují za platný pouze Patriarší a Synodální Tomos vydaný v roce 1998 Ekumenickým Patriarchátem, týkající se vyhlášení a požehnání autokefality této církve (protokol. číslo 1058 ze dne 28. srpna 1998).

3) Bude vytvořena smíšená komise z delegací Ekumenického Patriarchátu a Církve v českých zemích a na Slovensku (za účasti zástupců obou dosud rozdělených skupin), úkolem které bude harmonizace článků její Ústavy s předpisy výše zmíněného Patriaršího a Synodálního Tomosu, vydaného v roce 1998, a implementace do Ústavy Tomosu jakožto zakládající listiny Autokefální Církve v českých zemích a na Slovensku, jakož i obecné přezkoumání Ústavy na základě posvátných kánonů, aby se zabezpečily jednota a normální církevní život v této Církvi.

4) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita olomoucko-brněnský Simeon bude uznáván právoplatně činným a kanonickým metropolitou Církve v českých zemích a na Slovensku, nerušeně vykonávajícím všechna práva v jeho eparchii a v Posvátném Synodu Církve v českých zemích a na Slovensku, která vyplývají z Posvátných kánonů a Ústavy této církve.

5) Na základě oikonomie (pozn. překladatele tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů), bez vytváření kanonického precedentu, budou uznáni jakožto kanoničtí hierarchové Církve v českých zemích a na Slovensku:

a) jeromonach Michal Dandár metropolitou pražským

b) archimandrita Izaiáš Slaninka pomocným biskupem metropolity olomoucko-brněnského, s titulem biskupa šumperského

6) Obě skupiny přijímají povinnost před Bohem a Matkou Církví respektovat a dodržovat výše uvedené bez odchylek, respektovat pozici a službu v Církvi všech duchovních a mnichů patřících do obou zmíněných stran, aniž by podnikly jakékoliv kroky, které by mohly dále narušovat jednotu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a obnovit duchovenstvo a mnichy propuštěné v období trvání konfliktu v jejich předchozích pozicích.

Jménem Ekumenického patriarchátu:

archimandritou Bartolomějem (Samarasem)
Generálním tajemníkem Posvátného Synodu

Jménem Církve v českých zemích a na Slovensku:

Metropolitou pražským Michalem
(zástupcem strany, v jejímž čele stojí metropolita olomoucko-brněnský Simeon)

Metropolitou michalovsko-košickým Jurajem
(zástupcem strany, v jejímž čele stojí metropolita prešovský Rastislav)

……………………………………………………………………………………………………………………

Stručný komentář

Vladyka Rastislav je uznáván pouze na základě oikonomie (tj. jedná se o výjimku na základě shovívavosti; neznamená to, že jeho volba byla řádná, právě naopak). A je uznáván pouze v případě, že bude plnit veškeré výše uvedení podmínky.

Celá naše autokefální Církev (vladykové Rastislav a Juraj, za které podepisoval vl. Juraj, a vladykové Simeon a Michal, za které podepisoval vl. Michal)  tímto odsouhlasila a podepsala, že moskevský tomos o autokefalitě z roku 1951 je neplatný a nikdy jsme od Ruské pravoslavné církve žádnou autokefalitu nezískali. Jediný platný Tomos o a autokefalitě je ten od Ekumenického patriarchátu z roku 1998, se vším (a není toho málo), co z toho vyplývá…

Tomos EP 1998 bude vtělen do naší Ústavy. Ale nejen to, speciální komise (z EP a naší místní Církve, přičemž budou rovnoměrně zastoupeny česká i slovenská část, které si o delegátech rozhodnou samy) přezkoumá a přepíše rovněž celou Ústavu jako takovou, aby všechno v ní bylo dle pravoslavných posvátných kánonů (tj. žádné protestantské apod. prvky).

Na základě oikonomie jsou uznáni vladyka Michal coby arcibiskup pražský a vladyka Izaiáš coby pomocný biskup šumperský. Oba jsou již navždy zcela nezpochybnitelní ve svých pozicích.

Nikdo nikoho nesmí pronásledovat ani šikanovat, naše Církev v tom díky Bohu otáčí list.